خلاصه معاملات انجام شده
رکوردهای ثبت شده مربوط به معامله های صورت گرفته بوده و بیانگر قیمت این محصولات نمی باشد .لذا در صورت نیاز به استعلام لطفا از طریق تماس با ما ارتباط بر قرار نمایید.  
        

مورد معامله

آنالیز%

کشور

تاریخ

تحویل

وزن(تن)

قیمت هر کیلو(ریال)

شرح

سیلیکو منگنز Mn65 Si15  هند 95/06/14 بندر 15 37000
نقدی
 رسمی
 فرو منگنز پرکربن Mn78C6P0.2 هند 95/06/14 تهران 20 37000
نقدی
غ رسمی 
 فرو کروم پر کربنCr62-C7-Si3  هند 95/06/14 تهران 20
45000
30 روزه
 غ رسمی
فرو منگنز متوسط  Mn78 C1.5 هند 95/06/14تهران  2 55000
نقدی
 رسمی
فرو منگنز پرکربن  Mn70C8P0.2 هند 95/06/14 بندر 23 34000
نقدی
 رسمی
 گرافیت پر سولفور S0.6Aash8چین  95/06/14 بندر 50
20000
30 روزه
 رسمی
 فرو کروم کم کربن Cr61C1Si1 چین 95/06/14 بندر 22
113000
30 روزه
 رسمی
 فروسیلیس10-60Si75Al2 چین  95/06/14 بندر 25 41000
نقدی
 غ رسمی
 سیلیکو منگنز Mn60 Si14هند  95/06/14 بندر 40
35000
30 روزه
 رسمی
 سیلیکو منگنزMn65 Si15  گرجی 95/04/29 تبریز 20 36000
نقدی
 غ رسمی
 فرو منگنز پرکربن Mn78C6P0.2 هند 95/04/29 بندر 22
35500
30 روزه
 رسمی
فرو کروم پر کربن Cr62-C7-Si3  هند 95/04/29 تهران 20
46000
30 روزه
 غ رسمی
 فرو منگنز متوسط Mn78 C1.5 هند95/04/29  تهران 5
56000
30 روزه
 غ رسمی
 فرو منگنز پرکربن Mn70C8P0.2 هند 95/04/29 بندر 20 33500
نقدی
 رسمی
گرافیت پر سولفور S0.6Aash8  چین 95/04/29 تهران 20
14500
30 روزه
 رسمی
فرو کروم کم کربن Cr61C1Si1  چین 95/04/29 تهران 5
117000
30 روزه
 رسمی
 فروسیلیس10-60Si75Al2   چین95/04/29 بندر 10
42000
30 روزه
 رسمی
 سیلیکو منگنز Mn60 Si14 هند 95/04/29 بندر 27
34000
30 روزه
 رسمی
 سیلیکو منگنز Mn65 Si15 هند 95/03/16 بندر 20 38000
نقدی
 رسمی
 فرو منگنز پرکربن Mn78C6P0.2 هند 95/03/16بندر  25 44000
نقدی
 رسمی
 فرو منگنز متوسط Mn78 C1.5 هند 95/03/16 اصفهان 10 55000
نقدی
 غ رسمی
 فرو کروم پر کربن Cr62-C7-Si3 هند 95/03/16 تهران 10 44000
نقدی
 رسمی
 فرو منگنز پرکربنMn70C8P0.2  هند 95/03/16 بندر 20 36000
نقدی
 رسمی
 فروسیلیس10-60 Si75Al2
 چین 95/03/16
 بندر
 25 43000
نقدی
 رسمی
 سیلیکو منگنز Mn60 Si14 هند95/03/16 بندر  22 36000
نقدی
 رسمی
 فرو کروم کم کربنCr61C1Si1  چین 95/03/16 تهران 10 115000
نقدی
 غ رسمی 
 سیلیکو منگنز Mn65 Si15 هند 94/12/26 بندر 20 32000
نقدی
 رسمی
 فرو منگنز پرکربن Mn78C6P0.2 هند 94/12/26 بندر 15 33000
نقدی
رسمی 
 فرو منگنز متوسط Mn78 C1.5 هند 94/12/26 تهران 5
60000
30 روزه
 رسمی
 فرو کروم پر کربن Cr62-C7-Si3 هند 94/12/26 بندر 25 48000
نقدی
 رسمی
فرو منگنز پرکربن  Mn70C8P0.2 هند 94/12/26 بندر 20 31000
نقدی
 رسمی
 گرافیت پر سولفور S0.6Aash8 چین 94/12/26 تهران 20 15000
نقدی
 رسمی
 فروسیلیس10-60Si75Al2  چین 94/12/26 بندر 25 43000
نقدی
 رسمی
 سیلیکو منگنز Mn60 Si14 هند 94/12/26بندر  22 31000
نقدی
 رسمی
فرو کروم کم کربن  Cr61C1Si1 چین 94/12/26 تهران 10
105000
30 روزه 
 رسمی
 سیلیکو منگنز Mn65 Si15 هند 94/11/25 بندر 20 33000
نقدی
 رسمی
 فرو منگنز پرکربن Mn78C6P0.2 هند 94/11/25 بندر 20 30500
نقدی
 رسمی
 فرو منگنز متوسط Mn78 C1.5 هند 94/11/25 تهران 2 59000
نقدی
 رسمی
 فرو کروم پر کربن Cr62-C7-Si3 هند 94/11/25 بندر 15 46000
نقدی
 رسمی
 فرو منگنز پرکربن Mn70C8P0.2 هند 94/11/25 بندر 25 29000
نقدی
 رسمی
 گرافیت پر سولفور  S0.6Aash8  چین 94/11/25 بندر 20 14000
نقدی
 رسمی
 فروسیلیس10-60Si75Al2 چین  94/11/25 بندر 20
44000
30 روزه
 رسمی
 سیلیکو منگنز Mn60 Si14 هند 94/11/25 بندر
 40 29000
نقدی
 رسمی
 فرو کروم کم کربن Cr61C1Si1 چین 94/11/25 تهران 10
105000
30 روزه
 رسمی
سیلیکو منگنز  Mn65 Si15 هند 94/10/30 بندر 20 34000
نقدی
 رسمی
 فرو منگنز پرکربن Mn78C6P0.2 هند 94/10/30 بندر 50
32500
30 روزه
 رسمی
 فرو منگنز متوسط Mn78 C1.5هند 94/10/30 تهران 5
67000
60 روزه
غ رسمی 
 فرو کروم پر کربن Cr62-C7-Si3 هند 94/10/30 تهران 20 47000
نقدی
 رسمی
 فرو منگنز پرکربن Mn70C8P0.2 هند 94/10/30 بندر 27 31000
نقدی
 رسمی
 گرافیت پر سولفور
 S0.6Aash8
 چین 94/10/30 تهران20
16000
30 روزه
 رسمی
فروسیلیس10-60  Si75Al2 چین 94/10/30 بندر 40
48000
30 روزه
 رسمی
 سیلیکو منگنز Mn60 Si14 هند 94/10/30 بندر 25 32000
نقدی
 رسمی
 فرو کروم کم کربن Cr61C1Si1 چین 94/10/30 تهران 10
109000
30 روزه
 رسمی
 سیلیکو منگنز Mn65 Si15هند  94/09/17 بندر 20
37000
30 روزه
 رسمی
 فرو منگنز پرکربن Mn78C6P0.2 هند 94/09/17 بندر 22 35000
نقدی
 رسمی
 فرو منگنز متوسط Mn78 C1.5 هند 94/09/17 تهران 3
67000
30 روزه
 رسمی
 فرو کروم پر کربن Cr62-C7-Si3 هند 94/09/17 بندر 22 47000
نقدی
 رسمی
 فرو منگنز پرکربن Mn70C8P0.2 هند 94/09/17 بندر 22 33500
نقدی
 رسمی
 فروسیلیس10-60 Si75Al2چین  94/09/17 بندر 25 48000
نقدی
 رسمی
 سیلیکو منگنز Mn60 Si14 هند 94/09/17 بندر 40 32500
نقدی
 رسمی
 فرو کروم کم کربن Cr61C1Si1 چین 94/09/17 تهران 12
111000
30 روزه
 رسمی
 سیلیکو منگنز Mn65 Si15 هند 94/09/10 بندر 20
36000
30 روزه
 رسمی
 فرو منگنز پرکربن Mn78C6P0.2 هند 94/09/10 بندر 20 35500
نقدی
 رسمی
 فرو منگنز متوسط Mn78 C1.5 هند94/09/10 تهران 2
66000
30 روزه
 رسمی
 فرو کروم پر کربن Cr62-C7-Si3 هند 94/09/10 بندر 25 46500
نقدی
 رسمی
 فرو منگنز پرکربن Mn70C8P0.2 هند 94/09/10بندر  20 33000
نقدی
 رسمی
گرافیت پر سولفور S0.6Aash8  چین 94/09/10 تهران 20
17500
30 روزه
 رسمی
 فروسیلیس10-60 Si75Al2 چین 94/09/10 بندر 20 48500
نقدی
 رسمی
 سیلیکو منگنز Mn60 Si14 هند 94/09/10 بندر 42 33000
نقدی
 رسمی
 فرو کروم کم کربن Cr61C1Si1 چین 94/09/10 تهران 10
110000
30 روزه
 رسمی
 سیلیکو منگنز Mn65 Si15 هند 94/09/07 بندر 25
35000
30 روزه
 رسمی 
 فرو منگنز پرکربن Mn78C6P0.2هند 94/09/07 بندر 30 34000
نقدی
رسمی 
 فرو منگنز متوسط Mn78 C1.5 هند 94/09/07 تهران3 
67000
30 روزه
 رسمی 
 فرو کروم پر کربن Cr62-C7-Si3 هند 94/09/07 بندر 20 46500
نقدی
 رسمی 
 فرو منگنز پرکربن Mn70C8P0.2 هند94/09/07  بندر 22  33000
نقدی
 رسمی 
 فروسیلیس10-60 Si75Al2 چین94/09/07 بندر 15  48000
نقدی
رسمی 
 سیلیکو منگنز Mn60 Si14 هند 94/09/07 بندر 40 32500
نقدی
رسمی 
 فرو کروم کم کربن Cr61C1Si1 چین 94/09/07تهران 12
111000
30 روزه
 رسمی

 

 


 
 

آمار مشاهده صفحات
 

اضافه کردن به لیست علاقه مندیها     نسخه چاپی

تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به شرکت بازرگانی کاشیها میباشد.